ZMIANY W PODATKACH

 

 

ZMIANY W PODATKACH - 2017

 Najważniejsze zmiany w podatkach na 2017r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 2017

1.    Z kosztów podatkowych wyłączone zostały wydatki opłacone gotówką, w przypadku gdy wartość transakcji przekracza kwotę 15.000 zł.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą będzie musiało następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT 2017

1.    Z kosztów podatkowych wyłączone zostały wydatki opłacone gotówką, w przypadku gdy wartość transakcji przekracza kwotę 15.000 zł.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą będzie musiało następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

2.    Wprowadzenie obniżonej stawki podatku w wysokości 15%. Ze stawki 15% korzystać będą mogli:

- mali podatnicy

- podatnicy rozpoczynający działalność w danym roku, z pewnymi wyjątkami

 

Podatek od towarów i usług VAT 2017

1.    Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł.

Z podwyższonego limitu będą mogli skorzystać również podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł.

2.    Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych, jeżeli są wykonywane przez podwykonawców.

3.    Likwidacja zwolnień od podatku obejmujących usługi stanowiące element zwolnionych od podatku usług finansowych i ubezpieczeniowych.

4.    Określenie przesłanek wykreślania podatników z rejestru podatników VAT, m.in. w przypadku gdy:

- dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą oraz jeżeli podmiot lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego

- podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy

- podatnik obowiązany do złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały

- podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT-7/VAT-7K, w których nie wykazał sprzedaży lub zakupów z kwotami podatku do odliczenia

- podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, które nie dokumentowały rzeczywistych czynności, czyli tzw. „puste” faktury

5.    Wprowadzenie obowiązku składania w formie elektronicznej deklaracji VAT oraz Informacji Podsumowujących VAT-UE.

6.    Wprowadzono obowiązek comiesięcznego składania Informacji Podsumowujących VAT-UE, co oznacza konieczność bezwzględnego dostarczania do biura rachunkowego dokumentów księgowych za każdy miesiąc najpóźniej do 7 dnia miesiąca następnego.

 

 

 

ZMIANY W PODATKACH NA 2013

 1) KASY REJESTRUJĄCE – od 1 stycznia 2013r.


Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od 1 stycznia 2013r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r., poz.1382). Reguluje kwestię zwolnień na lata 2013-2014.

Według nowych przepisów – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania  w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r. mi.in.:

- podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.
- podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2012r. dostawę towarów lub świadczenie usług, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów.

Poza tym nowe rozporządzenie w większości utrzymuje dotychczasowy katalog zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas za wyjątkiem szkół jazdy – PKWiU 85.53.11.


Listę czynności zwolnionych określono w załączniku do rozporządzenia.

Przepisy przejściowe!
Podatnicy, którzy w 2012r. nie przekroczyli 40 000 zł obrotu, ale przekroczyli 20 000 zł obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do zainstalowania kasy fiskalnej od 1 marca 2013r.

Więcej informacji:
Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie (
www.mf.gov.pl) broszurę informacyjną: Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w latach 2013-2014.
Natomiast wymienione wyżej akty prawne można łatwo znaleźć w Internecie wpisując adres:
www.dziennikiurzedowe.gov.pl 


2) ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA od 1 stycznia 2013r.


Zmiany wprowadza:


- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków i usług (Dz. U. poz. 1428)


- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Większość wprowadzanych od 1 stycznia 2013r. zmian ma dla podatników charakter fakultatywny, zatem nie powodują one konieczności wprowadzenia zmian w sposobach fakturowania przyjętych przez podatnika.


Ważniejsze zmiany to:


- możliwość wystawiania faktur VAT przez zarejestrowanych podatników VAT zwolnionych; równocześnie podatnicy ci pozbawieni są możliwości wystawiania rachunków,


- nie ma obowiązku oznaczenia dokumentu jako „Faktura VAT”, ale dalej można stosować tą nazwę,


- w przypadku małych podatników, rozliczających się metodą kasową – w treści wystawianych faktur zamiast oznaczenia „Faktura VAT-MP” zamieszcza się oznaczenie „metoda kasowa”


- podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw, o których mowa w art. 120 ustawy o VAT – zobowiązani są do zamieszczania w treści faktur odpowiednich oznaczeń – „procedura marży dla biur podróży”, „Procedura marży – towary używane”, „procedura marży-dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.


- faktury dokumentujące sprzedaż paliw do samochodu nie muszą już zawierać numeru rejestracyjnego,


- możliwości wystawiania faktur uproszczonych w przypadku gdy kwota transakcji nie przekracza 450 zł albo 100 euro; na fakturze uproszczonej można umieścić mniej danych niż na zwykłej fakturze,


- fakturę może wystawić nabywca (samofakturowanie) i nie trzeba zawiadamiać o tym naczelnika urzędu skarbowego; strony transakcji same ustalają sposób zatwierdzania poszczególnych faktur przez sprzedawcę,


- umożliwienie wyboru sposobu liczenia kwoty podatku od kwoty brutto


- możliwość wystawiania faktur zbiorczych za wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego, a nie jak obecnie kolejnych 7 dni,


- możliwość wystawienia faktur dokumentujących dostawy wewnątrzwspólnotowe nawet do 15 dnia następującego po miesiącu, w którym transakcje te miały miejsce,


- nie ma już obowiązku uzyskania pisemnej zgody odbiorcy na otrzymywanie e-faktur; wystarczy ustne uzgodnienie lub zapłata e-faktury przez odbiorcę (domniemana zgoda),


- fakturom papierowym i elektronicznym trzeba będzie zapewnić autentyczność pochodzenia, integralności treści i czytelność.


Więcej informacji: Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej www.mf.gov.pl dwie broszury informacyjne:


 -NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD DNIA 1 STYCZNIA 2013R.


- ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

 

3) ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2013r.


Rozliczenia VAT metodą kasową


Mały podatnik rozliczający się metodą kasową jest obowiązany do rozliczenia podatku VAT dopiero w momencie, gdy kontrahent ureguluje należność za towar lub usługę (w przypadku gdy kontrahentem jest podatnik VAT czynny).


Jeśli natomiast kontrahentem małego podatnika rozliczającego się metodą kasową jest podmiot inny niż podatnik VAT czynny, obowiązek rozliczenia podatku VAT powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, a w przypadku jej braku w 180. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.


W związku ze zmianą zasad powstania obowiązku podatkowego u małych podatników rozliczających się metodą kasową, od dnia 1 stycznia 2013r. zmianie uległy również zasady odliczania podatku z faktur wystawionych przez małych podatników. W przypadku nabycia towarów i usług od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, podatnik może odliczyć kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym uregulował należność na rzecz małego podatnika.


Uregulowanie należności w części będzie go uprawniało do odliczenia podatku naliczonego w tej części.


Ulga na złe długi


Nowelizacja uprościła zasady korzystania z ulgi „na złe długi”. Zgodnie z nowymi przepisami podatnik (wierzyciel) ma prawo do skorygowania (pomniejszenia) należnego VAT z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni (a nie jak dotychczas 180 dni).
Zrezygnowano również z obowiązku zawiadamiania dłużnika o korekcie. Wierzyciel, do deklaracji w której dokonuje korekty będzie obowiązany załączyć informację o dokonanej korekcie, wskazując w niej kwoty korekty oraz dane dłużnika.


Wprowadzono też urzędowy wzór takiego zawiadomienia (VAT-ZD)


Jednocześnie dłużnik, który za fakturę nie zapłacił, jest automatycznie zobowiązany do korekty odliczonego podatku naliczonego w deklaracji za okres, w którym upłynie 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Po uregulowaniu płatności z faktury, w odniesieniu do której podatnik skorzystał z ulgi na złe długi, należy dokonać korekty powrotnej i uwzględnić należność z takiej faktury w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zapłaty. Analogicznej korekty powrotnej może dokonać dłużnik.


Zabezpieczenie kredytu pod zwrot VAT


Zgodnie z nowymi przepisami kredyt udzielony podatnikowi przez bank może być zabezpieczony na środkach pieniężnych z tytułu przysługującego podatnikowi prawa do zwrotu podatku VAT.
 

Przeliczanie podstawy opodatkowania VAT z walut obcych na złote


Podatnik może wybrać sposób przeliczenia podstawy opodatkowania VAT wyrażonej w walucie obcej: według kursu NBP (tak jak dotychczas), albo Europejskiego Banku Centralnego.


Obowiązek podatkowy w WDT i WNT


Zlikwidowano obowiązek opodatkowania zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.


Samochody


Przedłużono do końca 2013r., dotychczas stosowane zasady dotyczące odliczenia podatku VAT od nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, paliwa do ich napędu, a także innych wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych.


4) PODATKI DOCHODOWE OD 1 STYCZNIA 2013R.


Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.


Korekta kosztów podatkowych dotyczy również odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nabytych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji, gdy faktura wystawiona tytułem przedmiotowego nabycia nie zostanie uregulowana w terminach, o których mowa powyżej.


Dokonanie zapłaty za fakturę upoważnia podatnika do ponownego zaliczenia wydatku udokumentowanego tą fakturą (dokumentem) do kosztów uzyskania przychodów pod datą uiszczenia należności.

5) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH od 1 stycznia 2013r.

Ulga na dzieci


Nowe zasady sprzyjają przede wszystkim rodzinom wielodzietnym.


W przypadku rodziny z jednym dzieckiem prawo do ulgi zależy od wysokości dochodu.


Ulga nie przysługuje rodzicom pozostającym w związku małżeńskim, których łączny dochód roczny przekroczy kwotę 112 000 zł.


Takim samym limitem jest ograniczona także osoba samotnie wychowująca dziecko.


Natomiast w przypadku rodzica niepozostającego w związku małżeńskim, ale nieposiadającego statusu osoby samotnie wychowującej dziecko limit dochodu wynosi 56 000 zł. – po jego przekroczeniu ulga nie przysługuje. Sama kwota ulgi w tym przypadku pozostaje bez zmian – 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie).


Dla rodzin z dwójką dzieci zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie uległy zmianie.


W przypadku rodziny z trójką dzieci i więcej, bez względu na poziom dochodu osiągniętego przez rodziców lub opiekunów prawnych, ulga na trzecie dziecko została podwyższona o 50% i wynosi za każdy miesiąc 139,01 zł (1668,12 zł rocznie), a na czwarte i każde kolejne dziecko o 100% - czyli 185,34 zł miesięcznie (2224,08 zł rocznie).

Ulga internetowa


Z tej ulgi będą mogły jeszcze skorzystać osoby, które z niej nie korzystały przed 1 stycznia 2013r., przy czym odliczeń można dokonywać nie dłużej niż przez dwa kolejne lata podatkowe.
 

Natomiast osoby, które skorzystały z tej ulgi po raz pierwszy w latach 2012r. mogą skorzystać z niej jeszcze tylko raz w rozliczeniu za 2013r.
Limit ulgi nie uległ zmianie i nadal wynosi 760 zł.

Koszty uzyskania przychodów
Nowelizacja ustawy wprowadziła ograniczenia w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez twórców, artystów z tytułu przeniesienia lub korzystania z praw autorskich. Roczna kwota kosztów nie może przekroczyć połowy górnego progu skali podatkowej, czyli 42 764 złotych.


Podatnicy, którzy uzyskują przychody z praw autorskich nadal jednak zachowają prawo do stosowania kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli udowodnią, że faktyczne koszty uzyskania przychodu są wyższe od ryczałtowych.

Nowelizację ustawy updf ogłoszono w Dz.U. z 2012 poz. 1278.

 

 


Wszystkie prawa zastrzeżone Biuro Rachunkowe KONKRET Projekt i wykonanie Intersid 2008 Start  O firmie  Oferta  Porady  Ulgi Podatkowe  Nasi Partnerzy  Kontakt  Polityka Plików Cookies