Odliczenia od Dochodów

Odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015r.


1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Wysokość ulgi:
Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie

Uwagi:
Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym.
Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy.

Podstawa prawna:
art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy


2. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

Wysokość ulgi:
Do 2280 zł – limit roczny

Uwagi:
j.w.

Podstawa prawna:
art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy
 


3. Utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego

Wysokość ulgi:
Do 2280 zł – limit roczny

Uwagi:
j.w.

Podstawa prawna:
art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy
 


4. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia – dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Wysokość ulgi:
Do 2280 zł – limit roczny

Uwagi:
j.w.

Podstawa prawna:
art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy
 


5. Darowizny na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych realizującym te cele,
b) kultu religijnego
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.)

Wysokość ulgi:

• W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
• Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi
• Według stanu na 01.01.2015r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.

Uwagi:
• Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

• W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę(wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

• Z uwagi na inne warunki odliczenia należy zapoznać się z brzmieniem art. 26  ustawy.

Podstawa prawna:
art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy


6.  Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

Wysokość ulgi

- w wysokości dokonanej darowizny

Uwagi:

Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.
Uwaga:
w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.
Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ustawy.

Podstawa prawna:

Przepisy ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych

 


7. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym


Wysokość ulgi:

Do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego - 4.750,80 zł 

 

Uwagi:

- Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym.

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy


8. Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet

Wysokość ulgi:
Do wysokości 760 zł rocznie

Uwagi:

Odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.
Podatnik, który po raz pierwszy skorzystał z tego odliczenia w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013 (art. 2 ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2012 r. poz. 1278).
Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.


Podstawa prawna:
art. 26 ust. 1 pkt 6a i 6h ustawy


9. Wydatki poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii

Wysokość ulgi:
W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy.
Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy

Uwagi:
Szczegółowe warunki skorzystania z ulgi precyzuje art. 26c ustawy.

Podstawa prawna:
Art. 26c ustawy


10. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:


1) budową budynku mieszkalnego albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku albo
3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Wysokość ulgi:

Jeżeli inwestycję zakończono w 2014 r. odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990 zł

Uwagi:

Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.
Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
Uwaga:
Podstawowym warunkiem skorzystania z omawianej ulgi, na zasadzie praw nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą odpowiednio pożyczkodawcą umowy kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. Moment podpisania umowy kredytowej (pożyczkowej) jest równoznaczny z udzieleniem kredytu przez bank lub skok, o którym mowa w art. 9 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316)


Podstawa prawna:
Art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008r. Nr 209,poz 1316)

 

* UWAGA
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wydatki wymienione w lp. 1-8 może odliczać od przychodu, jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy (o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Wydatki wymienione w lp. 10 mogą być odliczane od przychodu przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316).
 

Ulgi i odliczenia - dokumentacja

Ulga podatkowa

Sposób dokumentowania

Odliczenia od dochodu

Składki ZUS

Pracownik: RMUA od pracodawcy + PIT-11,

Przedsiębiorca dowód opłacenia składek

Darowizny krew i osocze

Zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi

Darowizny na kościół kult religijny

Pieniądze dowód wpłaty na rachunek obdarowanego,

Inna darowizna dowód z danymi: darczyńcy, wartością darowizny oraz oświadczeniem o jej przyjęciu

Darowizny pożytek publiczny

Ulga internetowa

Dane kupującego, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono - korzystasz wyłącznie przez dwa bezpośrednio po sobie następujące lata podatkowe

Zwrot nienależnych świadczeń

Dane zwracającego świadczenie, otrzymującego zwrot, informacja o tytule świadczenia, kwocie zwrotu

Wpłaty na IKZE

Dane opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłacona kwota, rodzaj świadczenia (za co płatność)

Ulga rehabilitacja

- Samochód umowa własności (współwłasności) pojazdu + potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów; gdy wymagane dodatkowo - potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.;

- przewodnik (obowiązek wskazania osoby przewodnika), pies asystujący (certyfikat);

- inne wydatki, w tym leki, sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający funkcjonowanie - dane nabywcy, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono za wydatek na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych;

- w przypadku wydatków na leki lub niezbędne zabiegi dokumentacja medyczna od lekarza lub udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiej terapii

Ulga na szkolenie uczniów

Decyzja o uldze uczniowskiej z organu podatkowego

Ulga na pomoc domową

Umowa aktywizacyjna oraz dowód opłacenia składek ZUS (dane osób, kwota, przedmiot zapłaty)

Ulga budowlana

Faktury lub inne dokumenty za poniesione wydatki zgodnie z przepisami w dacie obowiązywania ulgi (prawa nabyte)

Darowizny na cele charytatywno opiekuńcze kościelnych osób prawnych

Pokwitowanie odbioru darowizny (od kogo/dla kogo, ile otrzymano) oraz w okresie 2 lat sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na działalność charyt. opiekuńczą


Wszystkie prawa zastrzeżone Biuro Rachunkowe KONKRET Projekt i wykonanie Intersid 2008 Start  O firmie  Oferta  Porady  Ulgi Podatkowe  Nasi Partnerzy  Kontakt  Polityka Plików Cookies