Odliczenia od Podatku

Odliczenia od podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014r.


1. Ulga na dzieci

Wysokość ulgi:

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:
- 92,67 zł na pierwsze dziecko,
- 92,67 zł na drugie dziecko,
- 139,01 zł na trzecie dziecko,
- 185,34 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko.
Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112.000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112.000 zł.
(odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej).

Uwagi:

Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.
Uwaga:
Z uwagi na inne warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 27f ustawy.


Podstawa prawna:
Art. 27f ustawy
 


2. Tzw. "ulga na powrót"

Wysokość ulgi:
Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłączenia z progresją.

Uwagi:
Przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody:
1. ze źródeł o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy, lub
2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi
- które rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując metodę odliczenia proporcjonalnego

Podstawa prawna:
art. 27g ustawy

art. 13a ustawy ryczaltowej


3. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

Wysokość ulgi:
30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny

Uwagi:
• Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł
• Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Podstawa prawna:

Art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 14 ustawy ryczałtowej), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. oraz art. 4 ust. 3 nowelizacji ustaw z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1509)
 
 
4. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej

Wysokość ulgi:
W wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi ich poniesienie

Uwagi:
• Dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007r.
• Nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy, dokonanym po dniu 31 grudnia 2006r.

Podstawa prawna:

 Art. 27e ustawy (art. 14b ustawy ryczałtowej), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 11 nowelizacji ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316).

 


Wszystkie prawa zastrzeżone Biuro Rachunkowe KONKRET Projekt i wykonanie Intersid 2008 Start  O firmie  Oferta  Porady  Ulgi Podatkowe  Dotacje  Kalkulator  Nasi Partnerzy  Kontakt  Polityka Plików Cookies