Odliczenia od Podatku

Odliczenia od podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015r.


1. Ulga na dzieci

Wysokość ulgi:

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:
- 92,67 zł na pierwsze dziecko,
- 92,67 zł na drugie dziecko,
- 166,67 zł na trzecie dziecko,
- 225 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko.
Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112.000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112.000 zł.
(odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej).

Uwagi:

Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Jeżeli podatnikowi zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi ma prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości przysługującej mu kwoty odliczenia. W tym celu należy dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 r.).

Kwota niewykorzystanej ulgi, jaką może otrzymać podatnik nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.Podstawa prawna:
Art. 27f ustawy
 

 


2. Tzw. "ulga na powrót"

Wysokość ulgi:
Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłączenia z progresją.

Uwagi:
Przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody:
1. ze źródeł o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy, lub
2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi
- które rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując metodę odliczenia proporcjonalnego

Podstawa prawna:
art. 27g ustawy

art. 13a ustawy ryczaltowej


3. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

Wysokość ulgi:
30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny

Uwagi:
• Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł
• Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Podstawa prawna:

Art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 14 ustawy ryczałtowej), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. oraz art. 4 ust. 3 nowelizacji ustaw z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1509)
 
 
4. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej

Wysokość ulgi:
W wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi ich poniesienie

Uwagi:
• Dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007r.
• Nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy, dokonanym po dniu 31 grudnia 2006r.

Podstawa prawna:

 Art. 27e ustawy (art. 14b ustawy ryczałtowej), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 11 nowelizacji ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316).

 

Ulgi i odliczenia - dokumentacja

 

Ulga podatkowa

Sposób dokumentowania

Odliczenia od podatku

Składki zdrowotne

Pracownik: RMUA pracodawcy + PIT-11,

Przedsiębiorca – dowód opłacenia składek

Ulga prorodzinna

Bez dowodów, istotny jest okres sprawowania opieki oraz uprawnienia do jej sprawowania – stąd na żądanie organu przedstawić należy odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę w tym zakresie ze starostą; jeżeli posiadasz 1 dziecko ustal wartość własnych dochodów

Ulga abolicyjna

Poświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą za dany rok

Ulga budowlana

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie uzyskiwania praw do ulg (prawa nabyte)

Ulga odsetkowa

Potwierdzenie banku o wartości opłaconych w roku odsetek

Inne formy odliczeń

Strata

Nie są wymagane, podstawą są deklaracje za poprzednie lata

1% podatku

W przypadku wysyłki w ostatnich dniach – dowód terminowego nadania przesyłki pocztowej z deklaracją PIT


Wszystkie prawa zastrzeżone Biuro Rachunkowe KONKRET Projekt i wykonanie Intersid 2008 Start  O firmie  Oferta  Porady  Ulgi Podatkowe  Nasi Partnerzy  Kontakt  Polityka Plików Cookies